Ook de nieuwsbrief van VRIJDAG Cultuureducatie ontvangen? Schrijf je snel in!

Over ons

Goed cultuuronderwijs voor alle kinderen op de Groninger basisscholen. Dat is wat VRIJDAG Cultuureducatie wil stimuleren. In nauwe samenwerking met het onderwijs, cultuuraanbieders en overheden werken wij aan de ontwikkeling en verankering van cultuuronderwijs. Dat doen we door kennisdeling, advisering, scholing en projecten.

VRIJDAG Cultuureducatie, Expertisecentrum cultuuronderwijs Groningen

VRIJDAG Cultuureducatie heeft aanbod op het gebied van deskundigheidsbevordering van docenten cultuuronderwijs po en vo in Stad Groningen.

Heb je een vraag vanuit een school, directie, bestuur of aanbiedersrol? Neem hiervoor contact op met een medewerker!

Cultuuronderwijs is onmisbaar voor de brede ontwikkeling van kinderen

Cultuuronderwijs brengt kinderen in aanraking met ons Groninger erfgoed, met kunst, schoonheid, met dat wat anders is. Het stimuleert de creativiteit, probleemoplossend vermogen en kritisch denken; vaardigheden die nodig zijn om kinderen goed voor te bereiden op de toekomst. Daarom is het van groot belang dat cultuuronderwijs is ingebed in de onderwijsvisie van scholen.

Goed cultuuronderwijs is een gedeelde zorg

Om cultuuronderwijs duurzaam te versterken zijn inspanningen van de gemeente, het onderwijs en het culturele veld nodig. VRIJDAG Cultuureducatie werkt samen met deze partijen aan een integrale en structurele aanpak van het cultuuronderwijs in stad Groningen. Dat doen we door het opzetten van regionale Cultuurpunten. 

Cultuurpunten

Cultuurpunten bundelen creativiteit, kennis, expertise en middelen op (boven) lokaal niveau. CultuurClick Groningen ondersteunt de scholen, cultuuraanbieders en gemeenten met advies, kennisuitwisseling en professionalisering. Vanuit een provinciale blik maar met oog voor de specifieke kenmerken van de regio. Samen realiseren we:

1.Schoolbrede cultuurprogramma’s
Vanuit de onderwijsvisie van scholen worden gevarieerde cultuurprogramma’s met veel ruimte voor het lokale aanbod ingericht. Op basis van doorlopende leerlijnen en vanuit de verbinding met andere vakken.
2. Deskundigheidsbevordering
De professionaliteit van scholen, cultuuraanbieders en gemeenten wordt vergroot door het bieden van een samenhangend en vraaggericht scholingsaanbod. CultuurClick Groningen ontwikkelt en organiseert het scholingsaanbod i.s.m. diverse partners, waaronder hogescholen en universiteit.
3. Duurzame lokale/regionale samenwerking
Cultuurpunten verankeren cultuuronderwijs op scholen en smeden structurele samenwerkingsverbanden tussen scholen en culturele partners en tussen culturele partners onderling. Maar ook met andere domeinen als welzijn en toerisme. Door in te zetten op een stevige basis, goed cultuuronderwijs op scholen, wil CultuurClick Groningen bijdragen aan een levendig cultureel klimaat in de provincie Groningen.

CultuurClick Groningen en VRIJDAG zijn lid van de Raad van Twaalf, het netwerk van 14 provinciaal werkende cultuurinstellingen. De leden delen hun expertise en zetten deze in om samen met andere instellingen, overheden en initiatieven een optimaal kunst- en cultuurklimaat te realiseren in Nederland.